Published On: พุธ, เม.ย. 24th, 2013

MUJI Back To School เครื่องเขียนลด 15% (25 เม.ย.- 19 พ.ค.56)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

MUJI ♥ Back To School All Stationery Items 15% off
ระยะเวลาโปรโมชั่นเริ่ม 25 เมษายน – 19 พฤษภาคม 2556 นี้
ที่ร้าน MUJI ทั้ง 9 สาขา ดังต่อไปนี้

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 9
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ชิดลม
ห้างสรรพสินค้าเซ็น เซ็นทรัลเวิลด์
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พระราม 3
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล บางนา
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พัทยา

ที่มาข่าวโปรโมชั่นจาก http://www.facebook.com/muji.thailand