Air Asia Big Sale เริ่มต้นเพียง 0 บาท (ถึง 29 พ.ย. 58)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

โปรโมชั่น BIG SALE กลับมาแล้ว! 3,000,000 ที่นั้ง
เส้นทางบินในและต่างประเทศเริ่มต้นที่ o บาท จองด่วน เลยที่ http://www.airasia.com/

ช่วงเวลาการสำรองที่นั่ง
: 23 พฤศจิกายน 2558 – 29 พฤศจิกายน 2558
ช่วงเวลาเดินทาง
: 1 พฤษภาคม 2559 – 5 กุมภาพันธ์ 2560

Air Asia Big Sale
หมายเหตุ:
– ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า
– อาจไม่มีให้บริการในช่วงที่มีอัตราการเดินทางสูง

ที่มาข่าวโปรโมชั่น AirAsiaThailand