Air Asia เส้นทางบินทั้งใน และต่างประเทศ เริ่มต้น 590 บาท (21 – 27 พ.ย. 2559)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

แอร์เอเชีย  เส้นทางบินทั้งใน และต่างประเทศ ราคารวมเริ่มต้น 590 บาท

จองด่วน 21 -27 พฤศจิกายน  2559 ที่ http://www.airasia.com/
เดินทาง 14 พฤศจิกายน  2559 – 30 เมษายน 2560

หมายเหตุ

– ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า.
– อาจไม่มีให้บริการในช่วงที่มีอัตราการเดินทางสูง.

Screen Shot 2559-11-21 at 1.29.14 PM

ที่มาข่าวโปรโมชั่น AirAsiaThailand