Published On: จันทร์, มี.ค. 11th, 2013

โปรโมชั่น เน็ต TOT 3g รายเดือน Unlimited ใช้ไม่จำกัด 299 บาท

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

โปรโมชั่น Unlimited Package Data 3G จาก TOT มาแล้ว เพียง 299 บาท/เดือน เท่านั้น

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

1.) สมัครรายการส่งเสริมการขายระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 31 ธันวาคม 2556 และใช้ได้จนกว่า ทีโอที จะมีการแจ้งเปลี่ยนรายการส่งเสริมการขายใหม่ สําหรับผู้ใช้บริการรายการส่งเสริมการขายอื่น ไม่สามารถเปลี่ยนมาใช้รายการส่งเสริมการขายนี้ได้

2.) สงวนสิทธ์เฉพาะลูกค้าบุคคลและนิติบุคคลที่ใช้บริการของทีโอที ประเภทเรียกเก็บค่าบริการายเดือน(ไม่รวมผู้ใช้บริการประเภทองค์กรณ์ ภาครัฐและลูกค้าเอกชนรายใหญ่) กรณียังไม่เคยใช้บริการใดๆของทีโอที สามารถสมัครบริการของทีโอที และสมัครรายการส่งเสริมการขายนี้พร้อมกันได้

3.) ผู้สมัครใช้บริการในการส่งเสริมการขายนี้ จะต้องจดทะเบียนเลขหมาย ทีโอที3จี ในนามเดียวกันกับชื่อ สกุลในบริการของทีโอที ประเภทเรียกเก็บค่าบริการเป็นรายเดือน และจะต้องจดทะเบียนเลขหมาย ทีโอที3จี เลขหมายใหม่เท่านั้น

4.) ไม่สามารถใช้สิทธิการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในรายการส่งเสริมการขายนี้ได้

5.) ผู้ใช้บริการชําระค่าบริการในราคา 299 บาทต่อรอบบิล โดยอัตราดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รับสิทธิใช้งานอินเตอร์เน็ตบนเทคโนโลยี 3g แบบไม่จํากัด โดยจะได้ใช้งานในความเร็วสูงสุดในปริมาณข้อมูล 2 GB หลังจากนั้นความเร็วจะถูกปรับลงไม่เกิน 384 kbps โดยสิทธิที่ได้รับตามโปรโมชันไม่สามารถสะสมไปใช้ในรอบบิลถัดไปได้ และไม่สามารถของคืนเป็นเงินได้ ทั้งนี้ ระบบจะรีเซ็ตปริมาณการใช้งานข้อมูลอินเตอร์เน็ต 3g ทุกวันที่ 1 ของเดือน

6.) กรณีวันที่เริ่มเปิดใช้บริการในรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ตรงรอบบิลจะคิด อัตราค่าบริการในรอบบิลนั้น เป็นแบบคิดตามวันที่ผู้ใช้บริการใช้งานจริง(Pro rate)

7.) ผู้ใช้บริการรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง/โอนสิทธ์ผู้ใช้บริการได้

8.) ผู้ใช้บริการขอเปลี่ยนแพคเกจรายการส่งเสริมการขายดังกล่าวจะมีผลในรอบบิลถัดไป  อัตราค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

9.) กรณีที่ผู้ใช้บริการมียอดค้างชําระค่าใช้บริการ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า บมจ.ทีโอที และทีโอที3g มีสิทธิระงับใช้บริการชั่วคราวหรือถาวรภายใต้เงื่อนไขที่กฏหมายกําหนดไว้จน กว่าผู้ใช้บริการจะได้ชําระค่าบริการที่ค้างชําระนั้นถูกต้องและครบถ้วนแล้ว

10.) รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้โทรออก-รับสาย เอสเอ็มเอส เอ็มเอ็มเอส เฟชทอร์คได้

11.) ผู้ใช้บริการควรศึกษาเงื่อนไขการใช้งาน อัตราค่าบริการ วิธีการตั้งค่าใช้งาน พื้นที่การให้บริการ อัตราความเร็วของอินเตอร์เน็ตทีโอที 3g อัตราความเร็วของอินเตอร์เน็ตโรมมิ่ง เป็นอัตราความเร็วที่วัดจากระบบในห้องปฏิบัติการอัตราความเร็วในการใช้งาน จริงจะขึ้นอยู่กับ ช่วงระยะเวลา สภาพอากาศ ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ ปริมาณการรับส่งข้อมูล และคุณภาพในการรับ-ส่งสัญญาณของอุปกรณ์เชื่อมต่อของผู้ใช้บริการ บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเร็วที่ได้รับและผลที่เกิดขึ้นจากการไม่สามารถ เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

12.) ทีโอที3g สงวนสิทธ์ที่จะระงับ เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบริการหากพบว่าผู้ใช้บริการมีเจตนาไม่สุจริต ผิดกฏหมายหรือขัดกับประกาศทางราชการ

13.) ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบ ปริมาณการใช้งาน ได้ที่ www.tot3g.net และสามารถศึกษาข้อกําหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ TOT3G Contact 1777

ที่มาข่าวโปรโมชั่นจาก http://www.facebook.com/TOT3Ggang?ref=stream