Published On: พฤหัส, พ.ย. 8th, 2012

โปรเสริมทรูมูฟสุดคุ้ม ลุ้นรถ Toyota Yaris ทุกเดือน ลุ้นทอง ทุกสัปดาห์

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

โปรเสริมทรูมูฟสุดคุ้ม ลุ้นรถ ลุ้นทอง ทุกสัปดาห์ เลือกแพ็กเกจเสริมโทร แชท แชร์ โหลด ไม่อั้น เริ่มต้นแค่ 5 บาท ทุกๆ 5 บาท ได้สิทธิ์ลุ้นโชคไปเลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.truemove.co.th/th/service-vas-act-detail-gold-yaris.htm

ข้อกำหนดและเงื่อนไข รายการส่งเสริมการขาย “โปรเสริมใช้คุ้ม ลุ้นโชค ลุ้นรถทุกเดือน ลุ้นทองทุกสัปดาห์”

1. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
1.1 เป็น ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ ของบริษัท ทรู มูฟ จำกัด และ ทรูมูฟ เอช ของบริษัท เรียล มูฟ จำกัด (“เรียลมูฟ”) (ต่อไปรวมเรียกว่า “บริษัทฯ”)  ในนามบุคคลธรรมดาในระบบเติมเงิน และ
1.2 สมัครใช้โปรโมชั่น เสริม ได้แก่ โปรโมชั่นเสริมค่าโทร, อินเทอร์เน็ต, Wi-Fi, ข้อความสั้น(SMS), ข้อความมัลติมิเดีย(MMS), โชเชี่ยล และBlackBerry แชท ทุก ๆ 5 บาท ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2555  ผู้ใช้บริการจะได้รับ 1 สิทธิเข้าร่วมลุ้นโชคจับรางวัลในรายการส่งเสริมการขายนี้  หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
2.  วิธีการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย : เมื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและ เงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ระบบจะทำการพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่             ของผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายดังกล่าวลงบนชิ้นส่วนกระดาษ เพื่อนำไปจับรางวัลหาผู้โชคดีในรายการราชรถมาเกย ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ทีวี ทุกวันพุธ ถึงวันศุกร์ ต่อไป
3 . การจับรางวัล  :  ทำการจับรางวัลหาผู้โชคดี ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2555 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
3.1 ทำ การจับรางวัลรายวัน ทองคำมูลค่า 5,000 บาท ทุกวันพุธ ถึงวันศุกร์  สำหรับผู้ใช้บริการในระบบเติมเงิน จำนวน  2 รางวัล ต่อวัน  (มูลค่ารางวัลรวม 10,000 บาทต่อวัน) รวม 24 วัน  คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 240,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
3.2 ทำการจับรางวัลรายเดือน รถยนต์ Toyata รุ่น yaris รุ่น J A/ T มูลค่ารางวัลละ 600,000 บาท  2 ครั้ง ครั้งที่1 ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2555 และครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2555 จำนวน 1 รางวัล ต่อครั้ง รวม 2 ครั้ง คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)
3.3 ตลอด ระยะเวลาในรายการส่งเสริมการขายนี้ ผู้โชคดีแต่ละท่านมีสิทธิรับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น  ในกรณีที่ผู้โชคดีได้รับรางวัลตั้งแต่ 1 รางวัลขึ้นไป ตามข้อ 3.1 และ/หรือข้อ 3.2 ผู้โชคดีจะมีสิทธิได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล  แต่หากรางวัลที่ได้รับมีมูลค่าเท่ากัน จะมีสิทธิได้รับรางวัลแรกเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
3.4 จับรางวัล ณ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ตำบลบางพูน             อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 ตามวันที่ระบุไว้ในข้อ 4 โดยบันทึกเป็นเทปบันทึกภาพไว้ล่วงหน้า
4. บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) จะแจ้งไปยังผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัลตามเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ จับรางวัลได้ ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในรายการราชรถมาเกยและจะทำการประกาศราย ชื่อผู้โชคดีทาง www.truemove.com  ทั้งนี้ เทปบันทึกภาพการประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตามที่ได้บันทึกไว้ ล่วงหน้า จะนำไปออกอากาศในรายการราชรถมาเกย  ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนท์ ทีวี ทุกวันพุธ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2555 หรือจนกว่าจะได้นำเทปบันทึกภาพที่ได้บันทึกไว้ล่วงหน้าออกอากาศทั้งหมด
อนึ่ง กรณีที่มีการงดออกอากาศรายการราชรถมาเกย ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ รายชื่อผู้โชคดี จะนำมาออกอากาศในวันถัดไป พร้อมกับเลขหมายโทรศัพท์ผู้โชคดีประจำวันที่ออกอากาศนั้นด้วย  5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ที่  บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โทร. 02 833 2000  ภายใน 365 วันนับแต่วันที่เทปบันทึกภาพการประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้ออกอากาศ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิไม่ขอรับรางวัลใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ในกรณีดังกล่าวบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการดำเนินการใด ๆ กับของรางวัลดังกล่าวได้ทั้งสิ้น
6. เงื่อนไขอื่น ๆ เพิ่มเติม
6.1 ผู้ โชคดีที่ได้รับรางวัล จะมีสิทธิได้รับรางวัลต่อเมื่อเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้โชคดีไม่ตก อยู่ในช่วงระงับการใช้บริการชั่วคราวหรือถาวร ตลอดจนไม่มีหนี้ค่าใช้บริการหรือเงินอื่นใดค้างชำระอยู่กับ บริษัทฯ ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่มีสิทธิได้รับรางวัลเป็นต้นไป  จนกว่าจะได้มีการดำเนินการใด ๆ ตามรายการส่งเสริมการขายนี้เสร็จสิ้นแล้ว
6.2 ของรางวัลไม่สามารถแลก  คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงิน  หรือสิ่งอื่นใดได้  รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิไปให้บุคคลอื่นได้
6.3 ผู้ โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัลจะต้องมารับรางวัลด้วยตัวเอง โดยต้องแสดงบัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านที่ลงชื่อรับรองความถูกต้อง หรือ ในกรณีที่มีการมอบอำนาจให้มี     ผู้มารับแทนโดยต้องแสดงเอกสารของทั้งผู้มอบอำนาจ และของผู้รับมอบอำนาจเช่นเดียวกันกับข้างต้นด้วย
6.4 ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายร้อยละ 5 (ห้า) ของมูลค่ารางวัล
6.5 หากมีกรณีพิพาทเกิดขึ้น ให้ยึดถือคำตัดสินของคณะกรรมการของบริษัทฯเป็นที่ยุติ และสิ้นสุด
6.6  พนักงานและครอบครัวของทรูมูฟ, เรียลมูฟ, บริษัทในเครือทรู คอร์ปอเรชั่น, บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์         เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหรือตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการดำเนินรายการ คณะกรรมการ สักขีพยาน ไม่มีสิทธิในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้แต่อย่างใด
6.7  บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิในการระงับ หรือยกเลิกการให้สิทธิหรือรางวัลต่างๆ ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ แก่บุคคลที่กระทำการใด ๆ โดยทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในรายการส่งเสริมการขายนี้
6.8 บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ตามที่เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางที่ บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร