Published On: พฤหัส, ต.ค. 25th, 2012

เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และท็อปส์ ร่วมฉลอง 65 ปี เซ็นทรัล พิเศษช้อป 1,000 บาทขึ้นไปรับฟรี 650 สปอต

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และท็อปส์ ร่วมฉลอง 65 ปี เซ็นทรัล

พิเศษ!!!!เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ / วัน รับฟรี 650 สปอต

ตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค. – 11 พ.ย. 55 ที่เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และท็อปส์ มาร์เก็ต ทุกสาขาที่อยู่ภายใต้ห้างเซ็นทรัล

โบว์ชัวร์โปรโมชั้น เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และท็อปส์ ร่วมฉลอง 65 ปี เซ็นทรัล พิเศษช้อป 1,000 บาทขึ้นไปรับฟรี 650 สปอต

ที่มา http://www.facebook.com/TopsThailand