Published On: จันทร์, เม.ย. 1st, 2013

ผ่อนมอเตอร์ไซค์ซูซูกิ ผ่าน อิออน ลุ้นรับ SUZUKI SWIFT (1 มี.ค – 30 มิ.ย 56)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

ผ่อนมอเตอร์ไซค์ซูซูกิ ลุ้นรับ SWIFT คุ้มค่าทุกการขับขี่กับอิออน
ดอกเบี้ยเพียง 0.99%ต่อเดือน* พร้อมลุ้นรับรถยนต์ Suzuki SWIFT 1.25L รุ่น GA จำนวน 1 รางวัล
มูลค่า 469,000 บาท

เงือนไข

 • รายการส่งเสริมการขายระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2556
 • ลูกค้าอิออนที่เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ซูซูกิ เฉพาะ Nex, Smash , Let’s จะได้รับอัตราดอกเบี้ย 0.99%
 • ลูกค้าที่ทำสัญญาและได้รับอนุมัติสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อซูซูกิทุกรุ่น 1 สัญญาเช่าซื้อ ตลอดระยะเวลาการจัดรายการ
 • รับ 1 สิทธิ์เพื่อลุ้นรับรางวัลตามที่บริษัทฯกำหนด (ไม่ต้องลงทะเบียน SMS เพื่อเข้าร่วมรายการ)
 • จำกัดสิทธิ์การลุ้นรางวัล 1 สิทธิ์ / 1 ท่าน / สัญญาเช่าซื้อ
 • สิทธิ์ในการลุ้นรางวัลไม่รวมสัญญาเช่าซื้อที่ถูกยกเลิกหรือคืนสินค้าในภายหลัง
 • ของรางวัลเป็นรถจักรยานยนต์ Suzuki SWIFT 1.25L รุ่น GA จำนวน 1 รางวัลมูลค่า 469,000 บาท
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเลือกหรือเปลี่ยนของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคาของรางวัล เป็นราคา ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามราคาตลาด
 • บริษัทฯ จะรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิ์ชิงรางวัลและจับรางวัล ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)จำกัด(มหาชน) ในวันที่ 20 สิงหาคม 2556 และประกาศผลรางวัลในวันที่ 4 กันยายน 2556 ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯและสำนักงานสาขาของบริษัทฯ ทั่วประเทศ และAEON News และทำการแจ้งผลแก่ผู้โชคดีทางไปรษณีย์
 • ผู้โชคดีจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรเครดิต หรือบัตรสมาชิก และสีสถานะบัญชีปกติ รวมทั้งจะต้องไม่ผิดนัดชำระเงินละเมิดหรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดจนถึงวันรับรางวัลผู้โชคดีจะต้องติดต่อขอรับรางวัลที่สำนักงานใหญ่ ของบริษัทฯ ภายใน 30 วันหลังจากประกาศผล มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้ผู้โชคดีลำดับถัดไป
 • ในกรณีที่ผู้โชคดีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือ ไม่ปฎิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด หรือไม่ติดต่อรับรางวัลภายในระยะเวลาที่บัษัทฯกำหนด บริษัทฯ มีสิทธิ์จับรางวัลสำรองเพื่อให้ลูกค้ารายอื่นรับรางวัลแทน
 • ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% เป็นเงินสด ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถมอบหรือโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้แก่ผู้อื่นได้
 • ผู้โชคดีจะต้องชำระค่าจดทะเบียน / ค่าภาษี / ค่าประกันภัย / ค่า พรบ.สำหรับรถยนต์ตามวันเวลาที่บริษัทฯกำหนด
 • ภาพถ่ายของผู้โชคดีถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ บริษัทฯสามารถนำไปเผยแพร่่เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
 • บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสำหรับรางวัลที่ระบุในรายการนี้ บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพที่เกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยผู้โชคดีสามารถติดต่อกับผู้จัดจำหน่ายโดยตรง
 • พนักงานของบริษัทฯ และครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการตัดสินการจับรางวัลโดยให้ถือเป็นเด็ดขาด และในกรณีเกิดข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาสินเชื่อ เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอีกทั้งจะไม่รับผิดชอบใดๆต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจาการพิมพ์ หรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือในเหตุอื่นใดๆทั้งสิ้น
 • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติม ณ จุดขายและสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ที่มาข่าวโปรโมชั่นจาก http://www.thaisuzuki.co.th/News/NewsDetail.asp?NewsCatalog=1&NewsNo=316