จองเที่ยวบินแอร์เอเชีย รับฟรีบัตรคอนเสิร์ต Gangnam Style Thailand Extra Live จำนวน 2 ใบ

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

สำหรับลูกค้าที่จองเที่ยวบินแอร์เอเชีย เส้นทางในประเทศ ในระหว่างวันที่ 20-25 พฤศจิกายน 2555 เพียงส่งอีเมล์ Travel itinerary ของคุณ มาที่ [email protected] เพื่อรับบัตรคอนเสิร์ต Gangnam Style Thailand Extra Live จำนวน 2 ใบ(บัตรมีจำนวนจำกัด สงวนสิทธิเฉพาะ 1,000 ท่านแรกที่ส่งอีเมล์มาตามข้อกำหนดและเงื่อนไข)

วันที่แสดงคอนเสิร์ต:

28 พฤศจิกายน 2555 (วันลอยกระทง)

สถานที่จัดงาน:

สนาม SCG เมืองทองธานี จ.กรุงเทพฯ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

1. ผู้โดยสารที่ทำการสำรองที่นั่งแอร์เอเชียเส้นทางในประเทศ โดยมีวันที่ทำการสำรองที่นั่งในระหว่าง 20 พฤศจิกายน 2555 – 25 พฤศจิกายน 2555 สามารถส่งอีเมล์กำหนดการเดินทาง (Travel itinerary) ของคุณมาที่ [email protected] โดยส่งได้ตั้งแต่วันที่ 20 จนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2555 เพื่อรับบัตรเข้าชมคอนเสิร์ต Gangnam Style Thailand Extra Live ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 จำนวน 2 ใบ
2. บัตรมีจำนวนจำกัด สำหรับ 1,000 ท่านแรกที่ส่งอีเมล์เข้ามาที่ [email protected] โดยขอสงวนสิทธิ์ 1 หมายเลขการสำรองที่นั่ง (booking number) สามารถแลกบัตรคอนเสิร์ตได้ 2 ใบเท่านั้น
3. กรุณาระบุชื่อ-นามสกุลของผู้ประสงค์จะรับบัตรคอนเสิร์ต พร้อมเบอร์โทรติดต่อกลับ โดยใช้หัวข้ออีเมล์ “Gangnam Style Concert with AirAsia”
4. มีสิทธิรับบัตรคอนเสิร์ต คือ ผู้ที่มีชื่อปรากฎใน travel itinerary (เอกสารกำหนดการเดินทาง) เป็นผู้จอง หรือผู้เดินทางเท่านั้น โดยยกเว้นบุคคลดังต่อไปนี้
a. พนักงานประจำ/ ชั่วคราว และสมาชิกในครอบครัวของพนักงานของ แอร์เอเชีย, อินโดนีเซีย แอร์เอเชีย, ไทยแอร์เอเชีย, แอร์เอเชียเอ็กซ์, และแอร์เอเชีย โกฮอลิเดย์
b. ผู้แทน และ/หรือตัวแทน (รวมถึงการโฆษณา และรายการส่งเสริมการขาย) ของ แอร์เอเชีย, อินโดนีเซีย แอร์เอเชีย, ไทยแอร์เอเชีย, แอร์เอเชียเอ็กซ์, และแอร์เอเชีย โกฮอลิเดย์
5. หากอีเมล์ที่ส่งเข้ามา ระบุข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวมาข้างต้น แอร์เอเชียจะไม่พิจารณาอีเมล์ดังกล่าว
6. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุนี้
7. บัตรเข้าชมงานไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือ เปลี่ยนมือได้
8. เมื่อแลกรับบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตแล้ว ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายตกลงยอมรับปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ที่ผู้จัดงานกำหนดไว้ ทั้งที่ผู้จัดงานได้ทำการประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางต่างๆ และที่ระบุในบัตรเข้าชมงาน แอร์เอเชียจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือเสียหายของบัตรเข้าชมงานที่ผู้รับรางวัลได้รับแลกไปแล้ว และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือสูญหายต่อชีวิต และทรัพย์สินของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตาม
9. แอร์เอเชียขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการใช้ดุลยพินิจในการลบ ตัดทอน ปฏิเสธการพิจารณาหรือตอบคำถามใดๆ ที่ไม่เหมาะสม
10. แอร์เอเชียมีสิทธิในการใช้รูปภาพและเรื่องราว เพื่อบทบรรณาธิการ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การตลาด และ/หรือ เพื่อประโยชน์ในด้านอื่น โดยปราศจากค่าตอบแทนใดๆ เว้นแต่เป็นการต้องห้ามตามกฎหมาย
11. . แอร์เอเชียขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือระงับกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยแอร์เอเชียจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม จากการยกเลิกหรือระงับกิจกรรมนั้น
12. บัตรเข้าชมงานคอนเสิร์ต เป็นเพียงรางวัลสมนาคุณที่แอร์เอเชียจัดให้แก่ผู้โดยสารที่สำรองที่นั่งใน ช่วงเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น ราคาค่าบัตรเข้าชมงานไม่ได้ถูกรวมอยู่ในค่าโดยสารแต่อย่างใด หากงานคอนเสิร์ตมีการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงวัน-เวลาการจัดงาน แอร์เอเชียขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าโดยสารในทุกกรณี
13. บัตรเข้าชมงานไม่รวมถึงค่าเดินทางเข้าร่วมงานของผู้รับ รางวัล ผู้รับรางวัลจะต้องรับผิดชอบค่าเดินทางส่วนตัวไปยังหรือกลับจากงานคอนเสิร์ต Gangnam Style Thailand Extra Live ด้วยตนเอง รวมทั้งรับผิดชอบตั๋วเครื่องบิน, ที่พัก, ค่าประกันสุขภาพ และเอกสารอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการเดินทาง (เช่น หนังสือเดินทาง, วีซ่า เป็นต้น)
14. แอร์เอเชียขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มเติม หรือตัดทอนข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ และ/หรือการเปลี่ยนแปลงบัตรเข้าชมงานโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
15. กรณีเกิดข้อพิพาท คำตัดสินใดๆของแอร์เอเชียถือเป็นที่สิ้นสุด

ขั้นตอนการรับบัตร:

ผู้โดยสาร 1,000 ท่านแรกที่ส่งอีเมล์กำหนดการเดินทาง (Travel itinerary) ยืนยันการสำรองที่นั่งตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้นครบถ้วน จะได้รับการยืนยันชื่อทางอีเมล์ในระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 – 25 พฤศจิกายน 2555 พร้อมสิทธิรับบัตรเข้าชมคอนเสิร์ต Gangnam Style Thailand Extra Live ผู้โดยสารที่ได้รับการยืนยันชื่อแล้วดังกล่าว จะต้องมาแลกรับบัตรเข้าชมงานด้วยตนเองในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ที่บูธกิจกรรมแอร์เอเชีย ณ บริเวณงานคอนเสิร์ตได้ตั้งแต่เวลา 15:00 น. – 18:00 น. พร้อมทั้งนำเอกสารมายืนยันสิทธิ ดังนี้:

  • กำหนดการเดินทาง (travel itinerary) ที่ปรากฏชื่อผู้รับรางวัล ตามที่ส่งเข้ามาในอีเมล์ [email protected]
  • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับรางวัล
  • อีเมล์จาก  AirAsia ยืนยันชื่อผู้มีสิทธิรับรางวัล

ที่มา http://rt-uat.airasia.com:1776/th/th/gangnam.page